Judo Miersch

Instructeurs:
Franz Kofler
Jeff Kayser
Charles Stelmes

Dojo adresse:
Hall Omnisports Mersch
rue des Prés
L-7561 Mersch
Luxembourg

Contact:
Jeff Kayser
4a rue de Luxembourg
L-7480 Tuntange
Téléphone: +352 621 16 86 76
E-mail: judoatmiersch@hotmail.com
Facebook page: Judo@Miersch

HORAIRES
Dënsdes an Donneschdes
16.45–17.30 Judo-Beginners (9-15 Joer)
17:30 – 18:45 bis 9 Joer
18:45 – 20:00 ab 9 Joer

Dënsdes vun 20:00 – 21:00
Judo-Fitness fir Jugendlëcher an Erwuessener