TAI-JITSU RYU POLICE GRAND-DUCALE

Tai-Jitsu Ryu Police Grand-Ducale

Instructeurs diplômés d’Etat.
Georges Hansen, 7ème Dan Tai-Jitsu/2ème Dan Jujitsu
Andy Huberty, 4ième Dan Tai-Jitsu/1er Dan Jujitsu

DOJO Adresse
Ecole de Police,
7, rue Emile Mayrisch
L-2957 Luxembourg

Contact:
Huberty Andy
Tel.: +352 – 621 274424
Mail: andy@taijitsu.lu

Georges Hansen
Tel. +352 621 276029
Mail: kim@pt.lu

HORAIRES
A partir de 14 ans.

Mardi et jeudi: 18h30-20h30